تنبک نوازی استاد بابک خواجه نوری

عکس های از استاد بابک خواجه نوری

هنرنمایی استاد خواجه نوری

هنرنمایی استاد بابک خواجه نوری