دونوازی دایره و ویولن

دونوازی دایره و ویولن

دونوازی بسیار زیبا و دلنشین دایره و ویولن. نوازنده ی دایره جناب آقای استاد بابک خواجه نوری و نوازنده ی ویولن جناب آقای استاد محمد امامی.

دونوازی ویولن و دایره

دونوازی ویولن و دایره

دونوازی بسیار زیبا و دلنشین دایره و ویولن. نوازنده ی دایره جناب آقای استاد بابک خواجه نوری و نوازنده ی ویولن جناب آقای استاد محمد امامی.