دو نوازی ویولن و تنبک


دونوازی ویلن استاد مهیار فیروزبخت به همراه تنبک نوازی استاد بابک خواجه نوری