دو نوازی ویلن و تنبک | لحظاتی در شور می

دو نوازی ویلن و تنبک | لحظاتی در شور می

دو نوازی ویلن و تنبک | لحظاتی در شور می ، تنبک : استاد جناب آقای بابک خواجه نوری ، ویلن : استاد جناب آقای علیرضا چراغچی