دو نوازی تنبک و نی


اجرای دونوازی نی استاد حمید زبر دست و تنبک استاد بابک خواجه نوری آواز و چهار مضراب بیات ترک www.khajehnori.ir