دو نوازی تنبک و تار


دو نوازی تار و تنبک ، استاد امیر احدی تار و استاد بابک خواجه نوری تنبک ، دوستان ارکستر استاد ایرج در قزوین