دونوازی در دستگاه ماهور (ویولن و تنبک)

دونوازی در دستگاه ماهور (ویولن و تنبک)

دونوازی در دستگاه ماهور ، ویولن و تنبک ، نوازنده ی ویولن استاد محمد امامی ، نوازنده ی تنبک استاد بابک خواجه نوری