تکنیک های تنبک نوازی


آموزش تنبک نوازی توسط جناب استاد بابک خواجه نوری www.khajehnori.ir