تصنیف نیم مست با صدای فرزاد باقر زاده

تصنیف نیم مست با صدای فرزاد باقر زاده

تصنیف نیم مست آهنگساز و نی : داود غفاری زاده تنبک : بابک خواجه نوری سنتور : سعید محمد زاده ویولن : محمد امامی تار : حسین روز بهانی عود : حامد مهر آبادی