آموزش آنلاین دف

آیا دف حتما باید مهر داشته باشد؟

آیا دف حتما باید مهر داشته باشد؟