آموزش تنبک نوازی حرفه ای


قطعه ای از آموزش تنبک نوازی توسط استاد بابک خواجه نوری www.khajehnori.ir